VAŠKI ODBOR 2023-2026

Glede zadolžitev je na načelni ravni dogovorjeno sledeče:

 • Denis Kolarič: predsednik VO Formin ( vodenje in koordinacija VO; posredovanje vlog, predlogov in zahtev; izoblikovanje nastopajočih na vaški olimpijadi; posodabljanje in urejanje spletne strani ter obveščanje vaščanov; področje financ);
  Stanislav Rižnar: podpredsednik in tajnik VO Formin (področje gospodarstva; vodenje zapisnikov na sejah in sestankih vaščanov; skrb za ažurnost podatkov na internetni strani s svojega področja – O KRAJU FORMIN);
  Lea Žnidarič: namestnik tajnika VO Formin (področje kmetijstva; vodenje zapisov ob odsotnosti tajnika; tajniško administrativno poslovanje; skrb za ažurnost podatkov na internetni strani s svojega področja – KMETIJSTVO);
  Tadej Cimerman: član VO (področje gasilstva – hidrantno omrežje, požarna preventiva, ter operativno delovanje in zadolžitve; skrb za ažurnost podatkov na internetni strani s svojega področja – PGD FORMIN);
  Mirko Klovar: član VO (športno področje; področje javne infrastrukture; področje okolja in prostora; skrb za ažurnost podatkov na internetni strani s svojega področja – KORANTI FORUM);
  Dušan Leben: član VO (področje prometa in infrastrukture; področje kulture in turizma; zadolžitve na območju SOKOV Mlin; skrb za ažurnost podatkov na internetni strani s svojega področja);
  Emil Kovačec: član VO (področje negospodarstva; priprava ob prireditvah VO; skrb za ažurnost podatkov na internetni strani s svojega področja).

Program dela za 2023:

 • vlaganje pobud, predlogov in zahtev v smislu reševanja problematike poplavljanja reke Pesnice. Pripravi se dopis v smislu reševanja, ter se poda na ARSO, VGP in Občino od katere potrebujemo pomoč; – pomoč občine pri dopisih;
 • vlaganje zahtev za redno urejanje, vzdrževanje, čiščenje vaških vodotokov (Potok Lemberga, Zvirenčina);
 • dokončanje obnove dvorane gasilsko-vaškega doma, kjer je potrebno še dokončati (škatlo) na nadstrešnici, priklop vode, katerega še ni opravila Komunala Ptuj, nabava odra za dvorano, preplastitev asfaltnih površin, elektrarna za katero že imamo soglasje, prepleskat pas z don-flok barvo zaradi čiščenja. Vse te stvari so že bile obljubljene v lanskem letu, vendar ni prišlo do realizacije;
 • nova otroška igrala;
 • ureditev varne šolske poti na cesti ob kanalu. V prvem planu je pod nujno potrebno navozit bankine, pozneje pa nekako to cesto urediti, kot smo se pogovarjali na zboru vaščanov 13.02.2023;
 • nasutje in vzdrževanje makadamske ceste v kračinah in v travnikih;
 • S pomočjo občine nekako apelirati, da se čimprej uredijo elektrovodi v zgornjem in spodnjem koncu Formina, kjer še ni položeno v zemljo.

Program dela za 2024 – 2026:

 • v vseh izvedbenih in podpornih okvirjih podpirati obnovo in arhitekturno sanacijo KOTNEGA mlina, vključno s celotnim domačijskim kompleksom Sokove domačije (zagotoviti status kulturnega spomenika lokalnega pomena);
 • preplastitev občinske ceste od Horvat-ovih do Šumana oziroma navezavo na regionalno cesto. Po možnosti, da se uredi v širini kod poteka skozi vas, s tem, da bi z črto bil ločen tudi sprehajalni del. Cesta je v zelo slabem stanju in upamo, da se čim prej pristopi k preplastitvi;
 • razširitev in zamenjava asfaltne prevleke (cesta iz smeri Mota do Horvatovega križa, ter cesta od dovodnega kanala do vasi);  
 • posodobitev trafo postaje Formin in električnega omrežja, dokončna premestitev kabelskih vodov, kateri še niso položeni v zemljo (od Voglarjevih do Horvatovih in relacija spodnji konec Pukšič, Jamnik);  
 • obnova starega gasilskega doma, v smislu, da se preuredi v muzej stare gasilske opreme, ter se tako vključi v program turistične dejavnosti v sklopu Sokovega mlina;
 • vzpostavitev nemotenega in učinkovitega hidrantnega omrežja, pri čemer se ugotavlja, da bi bilo potrebno postaviti še en hidrant v bližini kmetije Žuran, saj je tu zelo velik razpon med dvema hidrantoma; 
 • ureditev odvečne meteorne vode, ki se pojavi ob močnejšem deževju pri hiši Alena Bratuša, vzrok pa je nepravilno izpeljano odvodnjavanje;
 • ob 90 obletnici, leta 2026, novo gasilsko vozilo GVC;
 • adaptacija švejčeve kapele.

Sprotno, za celo obdobje:

 • sprotna in ažurna odprava napak na komunalni in cestni infrastrukturi (razsvetljava, kanalizacija, ceste ipd.);
 • obnova in osvežitev sprehajalne krožne Forminske poti ( košnja, barvanje klopi … );
 • čistilna akcija v spomladanskem času (okolica vaško gasilskega doma in področje vasi);
 • sodelovanje pri postavitvi prvomajskega drevesa;
 • vaški piknik v jesenskem času;
 • sodelovanje pri tradicionalnem miklavževanju;
 • zagotoviti širšo zastopanost in udeležbo vseh vaščanov na občinski olimpijadi; 
 • ažurnost in nadgradnja vaške internetne strani;

ZAPISNIKI SEJ in ostali dokumenti: