Sokov – Kotni mlin

Uvod in predstavitev

Naselje Formin je bilo skozi stoletja zaznamovano z mlinskim kolesom, katero predstavlja simbol moči in napredka. Na Sokovi domačiji (parc. št. 580, k.o. Formin), ob potoku Zvirenčina stoji izredni primerek podeželske arhitekture, t.i. Sokov mlin. Zametek delovanja predmetnega vodnega mlina datira v leto 1775, pri čemer je bil mlin obnovljen 1874. in 1914. leta, intenzivno delovanje mlinskega kolesja pa je bilo opuščeno po 2. svetovni vojni. Po zapisih iz vaške kronike sta bila prva posestnika in upravljalca mlina Marija in Janez Sok, zadnja lastnica je bila Terezija Sok. Sokov mlin na Forminu predstavlja edinstveno podeželsko in stavbno nepremično kulturno dediščino, ki je na svojstven način dajala pečat tukajšnji krajinski podobi. Tloris od pritličja do podstrešja, kakor tudi sami arhitekturni gabariti so ostali nespremenjeni. Gradba je v zunanjščini relativno dobro ohranjena, ostrešje kliče po prenovi, oprema, naprave, mehanizmi mlinskih kamnov in inventar so v dobrem stanju, zunanje pogonsko kolo je uničeno, posebnost je habitat mokrišča (močvirje), ki predstavlja okolico mlina. Tak tip nekdanjih gospodarskih poslopij znotraj posameznih kmetij je bil nepogrešljiv v okviru procesa predelave in pridelave prehranjevalnih artiklov. Nadstropno zidan mlin je ohranil vse kvalitete in značilnosti tovrstnega tipa gospodarskih poslopij. Sokov mlin izpoveduje način življenja, ki se je oblikoval v tem prostoru skozi čas, povezan z mlinarstvom v kontekstu poljedelstva in živinoreje.

Obnovljeni mlin bi predstavljal naložbo prepoznavnosti in zagotovil ohranitev redkosti kulturne dediščine, je namreč edini primer pri nas še tako redko ohranjene podeželske stavbne dediščine. Kot kulturno tehnični spomenik bi služil kot muzej, kot povezovalna točka za nadaljnji razvoj turizma v občini, je nekakšna nadgradnja kontekstne vsebine Dominkove domačije v Gorišnici. Turistom in našim zanamcem bi predstavljal podeželsko dediščino, tradicijo in kulinariko, ob oživljeni strugi potoka bi ponovno vrtenje mlinskih koles pripovedovalo o življenju, kakršno je nekoč potekalo v tej pokrajini.

Geografska umeščenost in lega mlina je izrazito posebna, ob bistrem potoku na obronku vasi, v neposredni bližini t.i. Dravske kolesarske poti R1, Evropske peš poti E7 in krožne sprehajalne poti naselja Formin. Dovolj blizu, a za mlinarja še vedno dovolj daleč od vsakodnevnega trušča modernega časa. Zanimiva razgledna točka popotniku ponudi prijetno popestritev sprehoda, doživetje žuborečega potoka in ribnika se sklene s panoramo doživete okolice.

Projekt Sokovega mlina je na predlog VO Formin pozitivno in spodbudno opredelila tudi Občina Gorišnica, ki je v zapuščinskem postopku po pokojni lastnici mlina in dednem dogovoru z dediči pridobila lastništvo na mlinu, ter si zadala, da bo v okviru razpoložljivih evropskih sredstev pristopila k obnovi in sanaciji impozantne stavbe. Mlinu se obetajo boljši časi, prednikom v spomin in potomcem v opomin, da kolesje mlina in prašenje moke ne sme utoniti v pozabo. V letu 2018 je Občina Gorišnica pristopila k temeljiti strokovni obnovi mlina (statičnost objekta, ostrešje, fasada, ometi).