VAŠKI ODBOR 2019-2022

Glede zadolžitev je na načelni ravni dogovorjeno sledeče:

  • Stanislav Rižnar: predsednik VO Formin, vodenje in koordinacija VO, posredovanje vlog, predlogov in zahtev.
  • Denis Kolarič: namestnik predsednika VO Formin, ureditev in posodabljanje vaške internetne strani. 
  • Robert Marin: vodenje zapisnikov, tajniško administrativno poslovanje, izoblikovanje vlog in zahtev, ureditev vaške internetne strani, področje kulture.
  • Mirko Klovar: športno področje, operativno delovanje in zadolžitve, izoblikovanje seznama nastopajočih na vaški olimpijadi.
  • Miha Horvat: področje okolje in prostor, prometna infrastruktura, priprava jestvin na vaških prireditvah.

PROGRAM DELA za 2019/2022:

VO Formin je na svoji 1. redni seji dne 3.2.2019 sprejel sledeči program aktivnosti in dela:

  • vlaganje pobud, predlogov in zahtev v smislu reševanja problematike poplavljanja reke Pesnice;
  • vlaganje zahtev za redno urejanje, vzdrževanje in čiščenje vaških vodotokov (Potok Lemberga, Zvirenčina);
  • vzpostavitev nemotenega in učinkovitega hidrantnega omrežja;
  • sprotna in ažurna odprava napak na komunalni in cestni infrastrukturi (razsvetljava, kanalizacija, ceste ipd.); 
  • posodobitev cestne infrastrukture v smislu izgradnje kolesarske steze in površin za pešce oz. razširitev voznega pasu;
  • razširitev cestišča proti Pesnici;
  • posodobitev in obnovitev avtobusne postaje v zgornjem delu vasi, primerljivo s postajo v spodnjem delu vasi (steklena izvedba);
  • celovita obnova in energetska posodobitev vaško gasilskega doma Formin (izolativna fasada objekta, varčno centralno ogrevanje, nižji strop, uporabna in funkcionalna kuhinja);
  • dotrajana in neuporabna otroška igrala odstraniti ter nadomestiti z novimi;
  • v vseh izvedbenih in podpornih okvirjih podpirati obnovo in arhitekturno sanacijo KOTNEGA mlina, vključno s celotnim domačijskim kompleksom Sokove domačije (zagotoviti status kulturnega spomenika lokalnega pomena);
  • čistilna akcija v spomladanskem času (okolica vaško gasilskega doma in področje vasi);
  • sodelovanje pri postavitvi prvomajskega drevesa;
  • vaški piknik v poznem poletnem oz. zgodnjem jesenskem času;
  • sodelovanje pri tradicionalnem miklavževanju;
  • zagotoviti širšo zastopanost in udeležbo vseh vaščanov na občinski olimpijadi;
  • ponovna vzpostavitev vaške internetne strani (predstavitev kraja, zgodovine, danosti, obveščanje krajanov);
  • zagotavljati urejenost pozdravnih tabel (namestitev cvetličnega okrasja, zalivanje);
  • obnoviti oz. zamenjati klopce na sprehajalni poti ter ponovno vzpostaviti krožno sprehajalno pot naselja Formin;
  • zamenjati dotrajani les na brvi čez Zvirenčino (pri HE Formin);
  • pred arheološko tablo pri avtobusni postaji, v neposredni bližini vaško gasilskega doma Formin, položiti ustrezen pohodni tlak;   

ZAPISNIKI SEJ: