Operativno taktični načrt

Operativni načrt je namenjen operativno taktičnemu nastopu operativne enote PGD Formin ter ostalim enotam v občini Gorišnica. Pri izdelavi načrta so uporabljene ugotovitve iz ocene požarne ogroženosti. Na tem področju je več pomembnih objektov z večjo požarno ogroženostjo: kompleks industrijske cone s proizvodnjo vzmeti in vzmetnih elementov, podjetje s kovinarsko dejavnostjo, obrat plemenitenja lesa in izdelave lesnih polizdelkov, hidroelektrarna, manjše obrtniške delavnice, podjetniki s prevozniško dejavnostjo, domsko varstvo starejših občanov, hladilnice, gostinski lokal, piščančja farma, kmetije z gospodarskimi poslopji, sončne elektrarne. Cilj izdelave načrta je zagotovitev enotnega nastopa vseh gasilskih enot v lokalni skupnosti. Te gasilske enote so PGD Formin, PGD Gajevci – Placerovci, PGD Zamušani, PGD Zagojiči, PGD Moškanjci, PGD Mala vas, PGD Gorišnica, PGD Muretinci.

1. Predstavitev požarnega okoliša oz. območja društva

Požarno območje PGD Formin meji s požarnim območjem PGD Gorišnica, PGD Gajevci – Placerovci in PGD Cvetkovci. PGD Cvetkovci sodijo pod okrilje občine Ormož, sosednja vas Osluševci je v požarnem okolišu PGD Cvetkovci. Formin je dostopen iz smeri Borla, iz smeri Gorišnice in vasi Osluševci. Na severni strani Formina teče reka Pesnica, južni del pa obdaja odvodni kanal HE Formin. Po sredini vasi tečeta potoka Zvirenčina in Lemberga, ki je v poletnem času nizkega vodostaja. Celotno območje Formina je opremljeno z vodovodnim omrežjem. Nameščenih je 23 nadzemnih hidrantov. Skozi naselje je napeljano nizkonapetostno omrežje. Transformatorska postaja stoji v objektu tovarne vzmeti. Na robu naselja je visokonapetostni vod HE Formin. Vse parcele imajo varen dostop. V sušnih obdobjih obstaja velika nevarnost travniških in gozdnih požarov.

2. Operativna organiziranost in seznam operativnih vodij 

Poveljnik PGD Formin je Danilo Zebec, GČ II. stopnje. Matično društvo je opremljeno z vozilom za prevoz moštva in opreme, v katerem osnovna oprema ter dva izolirna dihalna aparata. Gasilska cisterna GVC 16/40 ima prostor za štiri tisoč litrov vode in 30 litrov penila. Cisterna je opremljena s 150 m B cevi, 200 m C cevi ter hitro cevjo na navijaku. Gasilska prikolica je opremljena z motorno brizgalno Rosenbauer MB 8/8 in vso pripadajočo opremo za izvedbo dvodelnega napada. Društvo ima 4 UKV prenosne postaje in 8 pozivnikov. Operativno članstvo šteje 27 članov. 8 članov ima pridobljeno specialnost uporabnik izolirnega dihalnega aparata, 10 članov strojnik-voznik, 1 bolničar, 4 člani za gašenje notranjih požarov modul A, 4 člani za tehnično reševanje in 2 člana za nevarne snovi. V društvu se goji medsebojno spoštovanje, sodelovanje, aktivno povezovanje z mladino, članicami in starejšimi gasilci. Rezervni člani se vključujejo v društvu v okviru pomožnih del. Operativni vodje in pomočniki so:

  • Danilo Zebec – poveljnik,
  • Alen Bratuša – podpoveljnik,
  • Klemen Cafuta – namestnik poveljnika,
  • Matej Kukovec – pomočnik poveljnika za delo z dihalnimi aparati,
  • Tadej Cimerman – orodjar,
  • Franc Meznarič – vodja enot.

3. Seznam sosednjih operativnih enot s kategorijami in opremljenostjo

Območje PGD Formin meji na območje PGD Gajevci – Placerovci, ki je društvo I. kategorije. Društvo ima gasilsko vozilo GVV 1, katero ima prostor za 500 litrov vode in visoki tlak. Vozilo je opremljeno z vso pripadajočo opremo za hitro intervencijo. Drugo sosednje društvo je PGD Gorišnica, osrednje društvo GZ Gorišnica, ki sodi v III. kategorijo. Opremljeno je z gasilskim vozilom GVC 16/25 in GVM 1 ter vso potrebno opremo za hitro posredovanje.

4. Opis sistema radijskih zvez in način obveščanja 

PGD Formin ima dve mobilni UKV postaji in štiri prenosne postaje. Vsi vodji imajo UKV postaje doma, kar ob morebitni nesreči poveča obveščenost, seznanjenost in medsebojno komunikacijo. Med gasilskimi enotami se povezujemo preko UKV postaj in Centra za obveščanje. Uporablja se kanal 29. Za obveščanje sosednjih enot se uporablja gasilska sirena, v večini primerov se izkaže za zanesljivo sredstvo obveščanja. Alarm je montiran v gasilski garaži ter ga je potrebno aktivirati ročno.

5. Aktiviranje in nastop gasilskih enot ter povezovanje s sosednjimi enotami v lokalni skupnosti

Enota se aktivira po sistemu alarmiranja, ki je opredeljen v občinskem načrtu. Vsak občan je odgovoren za skrb in varstvo pred požari. V primeru nastanka požara se obvesti Center za obveščanje. Obvesti se poveljnika, podpoveljnika in vse nadaljnje člane, glede na obseg nesreče. Po obvestilu Centra za obveščanje oz. koga drugega, se spusti sirena oz. izvede tiho alarmiranje preko pozivnikov in mobilnih telefonov. Na kraj požara oz. nesreče se izvozi ob prisotnosti zadostnega števila operativno usposobljenih gasilcev. V primeru, da požara ni mogoče lokalizirati, se vodja intervencije poveže s Centrom za obveščanje (112) in zahteva potrebno pomoč sosednjih društev. Vsa obvestila o požaru oddajajo in sprejemajo vodje intervencije.

6. Sodelovanje z ostalimi sestavi sil zaščite in reševanja ter civilne zaščite

Požarno območje PGD Formin je občasno obremenjeno s poplavami. Poplavljata reki Pesnica in Drava. Ob poplavljanju reke Pesnice se močno dvigne podtalnica, tako je potrebno črpanje vode iz zalitih kletnih prostorov. V teh primerih se enota povezuje z organi javne varnosti in civilno zaščito.

7. Grafični del načrta z obrazložitvijo 

Požarni okoliš PGD Formin sega do farme piščancev ob reki Dravi na eni strani, na drugi strani pa do reke Pesnice. Požarni okoliš Formin meji z občino Ormož, na vas Osluševci. Dovoz je urejen in omogočen na vse parcele. V naselju so trije mostovi. Transformatorska postaja je na območju tovarne vzmeti (TVP Vzmetni inženiring d.d.). Vas Formin ima vzpostavljeno vodovodno hidrantno omrežje. V letu 2010 je PGD Formin izdelalo kataster hidrantnega omrežja. Vodne vire predstavljajo reka Pesnica, reka Drava, potok Zvirenčina, potok Lemberga, odvodni kanal HE Formin in 7 ribnikov.