PREDLOG VO FORMIN ZA OBNOVO – 17.1.2011

Vaški odbor Formin je na svoji 1. redni seji januarja 2011 v okviru razprave pod točko 4, sprejel sledeči sklep in ga posredoval lokalni skupnosti:

SKLEP št. 2: Vaški odbor Formin predlaga občini Gorišnica, da prične z aktivnostmi za zaščito KOTNEGA MLINA (Sokov mlin) na Forminu kot tehničnega spomenika in skuša z uspešnim kandidiranjem za evropska sredstva zagotoviti obnovo izredno posebne in redke arhitekture. Vsebinski predlog obnove predmetnega mlina in obrazložitev predloga je bila organom občine Gorišnica predana že dne 17.01.2011.

VSEBINA PREDLOGA VO FORMIN

V naselju Formin, na Sokovi domačiji, stoji ob potoku Zvirenčina t.i. Kotni mlin. Vodni mlin na tri pare kamnov je bil na potoku Zvirenčina zgrajen leta 1775, obnovljen leta 1874 in 1914, delovanje mlina je bilo opuščeno leta 1946. Prva posestnika in upravljalca mlina sta bila po podatkih iz vaške kronike vasi Formina Marija in Janez Sok.

Predmetni kotni mlin na Forminu, parcelna številka 580, k.o. Formin, številka stavbe po podatkih GURSA je 286, predstavlja edinstven in izreden primerek takšnega mlina daleč naokoli, je del redko ohranjene nepremične kulturne dediščine, ki je na svojstven način dajala pečat tukajšnji krajinski podobi. Tloris od pritličja do podstrešja, kakor tudi sami arhitekturni gabariti so ostali nespremenjeni. Gradba je v zunanjščini relativno dobro ohranjena, ostrešje potrebno obnove, oprema, naprave, mehanizmi mlinskih kamnov so v dobrem stanju, zunanje pogonsko kolo je uničeno, okolica mlina predstavlja okoljski habitat mokrišča (močvirje). Tak tip nekdanjih gospodarskih poslopij znotraj posameznih kmetij je bil nepogrešljiv v okviru procesa predelave in pridelave prehranjevalnih artiklov tako za prehrano ljudi kot za krmo domačih živali. Nadstropni zidan mlin je ohranil vse kvalitete in značilnosti tovrstnega tipa gospodarskih poslopij. Kotni mlin izpoveduje način življenja, ki se je oblikoval v tem prostoru skozi čas, povezan s specifično gospodarsko dejavnostjo – mlinarstvom v kontekstu poljedelstva in živinoreje.

Vaški odbor Formin je v smislu navedenih dejstev občini Gorišnica predlagal sledeče:

  • Obstoječi objekt, nepremičnino mlina zaščititi kot edinstven primerek kulturne dediščine ter zagotoviti status tehničnega spomenika.
  • Terjatve, ki jih bo občina Gorišnica kot upravičenka priglasila v zapuščinskem postopku za pokojno lastnico Terezijo Sok, naj prioritetno sledijo pridobitvi lastninske pravice na objektu mlina.
  • Obnoviti in vzpostaviti delovanje mlina.
  • Lokalna skupnost se naj vključi v aktivno sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor in Ministrstvom za kulturo.
  • Pričeti je potrebno z aktivnostmi za pridobitev finančnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt bi v gotovosti predstavljal naložbo prepoznavnosti in zagotovil ohranitev redkosti kulturne dediščine. Mlin je namreč edini primer pri nas še tako redko ohranjene podeželske stavbne dediščine. Mladim rodovom bi lahko ponudili prikaz načina pridelave moke za kruh.

Kotni mlin bi kot kulturno tehniški spomenik po obnovi služil kot muzej, kot povezovalna točka za nadaljnji razvoj turizma v občini, je nekakšna nadgradnja kontekstne vsebine Dominkove domačije v Gorišnici. Turistom bi predstavljal našo podeželsko dediščino, tradicijo in kulinariko, ob oživljeni strugi potoka bi ponovno vrtenje mlinskih koles pripovedovalo o življenju, kakršno je nekoč potekalo v tej pokrajini.

VO FORMIN, 17.1.2011