PREDLOG VO FORMIN – julij 2018

V smislu izpostavljene idejne zasnove obnove, sanacije in arhitekturno-okoljske ureditve Kotnega mlina vključno s celotnim domačijskim kompleksom Sokove domačije na Forminu, v sled tehtne proučitve projekta in dejstev, lokalni skupnosti podajamo sledeče  predloge:

 • Obstoječi objekt, nepremičnino mlina zaščititi kot edinstven primerek kulturne dediščine ter zagotoviti posebni status obravnave.
 • Mlin je ohranil vrsto kvalitetnih stavbnih sestavin, ki jih je mogoče opredeliti kot izvirne in avtentične, zato je potrebno slediti k razglasitvi objekta za kulturni spomenik lokalnega pomena.
 • Glede na gradbeno in ohranitveno stanje mlina, je v prvi fazi potrebno pričeti z deli (statična stabilnost objekta, zamenjava ostrešja in kritine), ki bodo zagotovila, da se izjemen primer tovrstnega stavbnega tipa z ohranjenimi primarnimi detajli, zaščiti in ohrani.
 • Posebno geografsko umeščenost in lego mlina smiselno povezati in navezati na Dravsko kolesarsko pot R1, Evropsko peš pot E7, Slovenje-goriško planinsko pot in Krožno sprehajalno pot naselja Formin, ki potekajo v neposredni bližini.  Izrazito razgledniško popotniško točko izpostaviti v vseh vidikih sprehajalnih danosti, doživetij žuborečega potoka, mirnega ribnika in vrtečega mlinskega kolesa. Postaviti ustrezne usmerjevalne table z logotipom.
 • Glede na izrazito bogato historično preteklost naselja Formin, vse od prazgodovine dalje, potek rimske ceste Petovia-Mursa, obcestne rimske postojanke Ramista, stavbe vila rustika, območje keltskih grobišč, umestiti v kontekst Kotnega mlina in navezati na stari dravski rokav, po katerem teče potok Zvirenčina (izobesiti strokovne panoje, izdelati maketo).
 • Na območju med stanovanjskim delom in mlinom vzpostaviti delovanje in uporabnost domačega vodnjaka, značilnega za to področje (majhna strehica z vrtilnim kolesom).
 • Navezovalno sosednjo parcelo 573, k.o. Formin obdržati v lasti občine in jo nameniti za pridelavo žita, pšenice (lastna surovina za mlin).
 • Na lokaciji predvidenega postajališča za avtodome oz. v neposredni bližini locirati uporabna in praktična otroška igrala (v manjšem obsegu in smiselni povezavi s preteklim obdobjem), kot nihajne gugalnice ipd.
 • Mikrolokacijo kampa oz. avtokampa dodatno izpostaviti v smislu prijaznosti do peščev in kolesarjev.
 • Postaviti preproste bivalne hiške oz. vzpostaviti drug uporabni bivalni prostor pod podstrešjem v obliki podstrešnega spanja, spanja na senu. Ne pozabiti na možnost uporabe mini kuhinje, sanitarij, jedilnice in tuša.
 • Ob sanaciji domačijskega kompleksa zagotoviti ohranitev avtohtonosti domače vinske kleti (trgatev brajd, stiskanje grozdja).
 • V gospodarskem delu objekta, zraven pristne stiskalnice grozdja (preše) vzpostaviti kotiček etnografske dediščine (korant) in kotiček tehnične dediščine v smislu muzeja za kmečko in podobno orodje.
 • V stanovanjskem delu objekta, ob predvidenih bivalnih kapacitetah v smislu oddaje apartmaja, vzpostaviti uporabno, praktično kmečko sobo, ki ob posebnih priložnostih lahko občini služi za izpostavljene priložnosti (slavnostne seje, sprejemi ipd.). Ohraniti obstoječo krušno peč ter nameniti za prikaz peke kruha.  
 • Celotni projekt Sokove domačije, vključno s Kotnim mlinom razvijati in promovirati v smislu celostne obravnave in predstavitve, v navezavi z Dominkovo domačijo ter zasledovati:
 1. učno-vzgojni vidik (predstavitev mlina, objektov širši populaciji pod strokovnim vodstvom, domovinska vzgoja, ohranjanje narodovih korenin, zgodovina mlina s projekcijo),
 2.  kulturno-krajinski vidik (ohranjanje kulturne in naravne dediščine),
 3.  ekološki vidik  (varstvo narave in okolja),
 4.  rekreacijski vidik (sprehajalne in kolesarske poti),
 5.  gospodarski vidik (turistično trženje).
 • Kotni mlin v povezavi z mlinarstvom oblikovati v turistični produkt, pri čemer se izpostavijo sledeče prioritete:
 1. Ohranjanje zdravega okolja, naravne in kulturne dediščine,
 2. Zdrav življenjski slog,
 3. Ekološki in doživljajski vidik,
 4. Muzejski prikaz tehnične dediščine, opreme in orodja,
 5. Mlinarstvo povezati s ponudbo krajevne kulinarike (vinske poti, ekološke kmetije, kmečki turizmi, vinotoči ipd.),
 6. Celotni domačijski kompleks Sokove domačije razvijati v smeri, da postane središče druženja in lokalnega družabnega udejstvovanja širše lokalne skupnosti.

Vsebino pripravila Robert Marin in Dušan Leben v sodelovanju z VO Formin, Julij 2018

Članek v Štajerskem Tedniku – 18.2.2011
Članek v Štajerskem Tedniku – 6.4.2018
Članek v Štajerskem Tedniku – 9.8.2018

ČLANKI:

 • Forminčani želijo obnoviti mlin – članek, Štajerski Tednik z dne 18. 02. 2011, stran 14
 • Vodni mlin kot kulturni spomenik lokalnega pomena – članek,  časopis Večer z dne 17. 03. 2011
 • Kdaj bo Sokov mlin spet ropotal – članek, Štajerski Tednik z dne 6.4.2018
 •  Sokov mlin spet rešujejo pozabe – članek, Štajerski Tednik z dne 9.8.2018